Astroloji´nin yasaklandığı dönemler

AS­TRO­LO­Jİ 3.RE­ICH’TA RES­MEN YA­SAK­TI.O­KU­YA­CA­ĞI­NIZ YA­ZI AL­MAN TARİ­Hİ­NİN KA­RAN­LIK BİR DÖ­NE­Mİ­Nİ AN­LA­TI­YOR.

4. Ni­san 1939 Ga­zet­te de Lo­u­san­ne’ın ha­be­ri : “Hiç kim­se Astroloji´ye Hit­ler’den da­ha faz­la i­na­na­maz”. İs­viç­re ga­ze­te­si devam e­di­yor: ”Hit­ler’in Berc­htes­ga­den’da­ki as­tro­log­la­rı Lon­dra’da­ki ens­ti­tü­nün en i­yi müş­te­ri­le­riy­di.”. Bir kaç haf­ta son­ra­ki Da­ily Ma­il’in ha­be­ri :”New York Co­lum­bi­a Ü­ni­ver­si­te­si De­ka­nı Nic­ho­las Mur­ray But­ler, Hit­ler’in beş as­tro­log­tan o­lu­şan bir e­ki­bi ol­du­ğu­nu doğruluyor”.

Bu ha­ber­le­rin acaba ne ka­da­rı ger­çek? E­li­miz­de Hit­ler’in gün­lü­ğü yok. Ama­ç ge­rek­siz san­sas­yon­lar ya­rat­mak de­ğil, so­mut ka­nıt ve bel­ge­ler­den yo­la çı­ka­rak, as­tro­lo­ji­nin ka­ran­lık bir dö­ne­mi­ne, ga­ma­lı ha­çın ar­ka­sı­na giz­len­miş bir as­tro­lo­ji­ye bi­raz ol­sun ı­şık tut­mak.

 

1939 yı­lın­da kesin o­lan tek şey, Hit­ler’in ya­kın çev­re­sin­de astrolojiden söze­di­yor ol­ma­sı­dır. Bu bil­gi­nin kay­na­ğı Hit­ler’in ö­zel sek­re­te­ri­dir ve Hit­ler’­in ma­sa­ba­şı soh­bet­le­ri de bu­nu doğrulamaktadır.  Go­eb­bels’in Pro­po­gan­da Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Nasyo­nal Sos­ya­list re­ji­min as­tro­lo­ji ü­ze­ri­ne res­mi gö­rü­şü­nü yansıtan her i­fa­de­yi de dik­ka­te al­mak ge­re­ki­yor: “As­tro­lo­jinin vatanı Do­ğu’dur ve hiç­bir şe­kil­de Al­man­laş­tı­rı­la­maz.Tüm görüşlerimiz­le ra­di­kal bir ay­rı­lık gös­te­ren as­tro­lo­ji, ça­buk bir şekilde or­ta­dan kal­dır­ılması ge­re­ken hal­ka za­rar ve­ri­ci un­sur­lar ara­sın­da­dır. Mil­li ru­hu ze­hir­le­yen ve ki­şi­sel i­ra­de­yi e­le ge­çi­ren bir öğ­re­ti­yi dik­ka­te a­la­ma­yız.As­tro­log­la­rın ba­şı­na kahya ­ke­si­len sü­ne­pe par­ti men­sup­la­rı­na de­ğil, a­çık görüşlü ve he­de­fin­den e­min bir şekilde dav­ra­na­rak Hit­ler’in sö­zü­nü din­le­yen in­san­la­ra gereksinimimiz var. (Nasyonal Sosyalist Örenci Birliği Merkez Organı/4 Ocak 1936 )

Birşey daha var, as­tro­loj­i tutkunu olarak tanınan Nazilerin ikinci adamı Ru­dolf Hess’in 1941’de­ki İ­ha­netiy­le bir­lik­te “Hess Operasyonu” başlamış ve SS´ler Al­man­ya’da­ki tüm as­tro­log ve falcıla­rı tu­tuk­la­ya­rak hap­se at­mış ya da top­la­ma kamp­la­rı­na gönder­miş­tir. Öy­le gö­rü­nü­yor ki, III.Re­ich as­tro­lo­ji düş­ma­nı­dır ve bu ne­den­le öy­kü­müz da­ha baş­la­ma­dan son­la­nı­yor­muş gi­bi görünmekte­.

GİZ­Lİ E­MİR KO­NU­SU O­LA­RAK AS­TRO­LO­Jİ

Aslında konu Naziler i­çin bu ka­dar ba­sit değildi. Pro­po­gan­day­la temsil e­di­len res­mi politikanın ya­nı sı­ra, rejimi sık sık pro­tes­to edebi­len ik­ti­dar sa­hip­le­ri­nin in­si­ya­tif­le­ri de söz ko­nusuy­du. III.Reich’da bu çe­li­şik du­ru­mu ka­nıt­la­yan daha bir­çok ör­nek var­dır. Astrolo­ji bu ör­nek­le­rin en can a­lı­cı o­lan­la­rın­dan bi­ri o­la­rak çı­kı­yor kar­şı­mı­za. Ör­ne­ğin Dr.Go­eb­bels ta­ra­fın­dan as­tro­log­lar Nostradamus’un ke­ha­net­le­ri­ni sa­vaş pro­po­gan­da­sı i­çin ha­zır­la­mak­la gö­rev­len­di­ril­miş­ler­di.

1942’de­ki “Hess O­pe­ras­yo­nu”ndan al­tı ay sonra do­ğa­üs­tü gü­cü ol­du­ğu­na i­na­nı­lan ki­şi­ler ka­mu ya­şa­mın­dan uzak­laş­tı­rı­la­rak Ber­lin’de­ki bir a­raş­tır­ma ens­ti­tü­sün­de bi­ra­ra­ya geti­ril­mişler, müt­te­fik­le­rin a­çık de­niz­de­ki do­nan­ma­sı­nın ne­re­de oldu­ğu­nu sar­kaç­lar, Hint tit­re­şim öğ­re­ti­si ve as­tro­lo­ji yar­dı­mıy­la bu­lmaya çalışmışlardı.

Bir di­ğer ör­nek­, Be­ni­to Mus­so­li­ni’nin 26 Tem­muz 1943’te kaçırıl­ma­sıy­la il­gi­li o­la­rak, SS Grup Li­de­ri ve Kriminal Po­lis Yöne­ti­ci­si Art­hur Ne­be’nin o a­na ka­dar top­la­ma kampla­rına gönderilen he­men her as­tro­lo­ğu Mus­so­li­ni’nin ye­ri­ni bulmak­la görev­len­dir­me­si­ydi. Bu ör­nekler Nas­yo­nal Sos­ya­list­le­r´in as­tro­lo­ji­ye kar­şı politik ta­vır­la­rı ile giz­li­ce yü­rüt­tük­le­ri as­tro­lo­ji­den ya­rar­lan­ma ça­ba­la­rı a­ra­sın­da­ki far­kı gös­ter­ir. Bu ör­nek­ler bi­zi ga­ma­lı ha­çın ar­dın­da ça­lı­şa­rak astro­lo­ji­nin ka­ran­lık yü­zü­nü ay­dın­la­tan pro­ta­go­nist­le­re götürür: Yani Karl Ernst Krafft´a ve Wil­helm The­o­dor Wulff´a.

KRAFFT HIT­LER’İN AS­TRO­LO­ĞU MU ?

İs­viç­re kö­ken­li as­tro­log Ernst Krafft, ün­lü ma­jis­yen E­rik Jan Hanussen gi­bi III.Re­ich’ın perde arkasının en par­lak sem­bol­le­rin­den bi­ri­si­dir. Krafft otuzlu yıl­lar­da Zü­rih ve Ba­sel’de ö­zel­lik­le e­ko­no­mi a­la­nın­da da­nış­man as­tro­log o­la­rak ça­lış­tı. Bu gö­re­viy­le bir­lik­te dolay­lı da ol­sa, ilk kez fa­şist ik­ti­dar sa­hip­le­riy­le bağ­lan­tı­ya geçti. Krafft dü­zen­li o­la­rak ha­zır­la­dı­ğı bül­ten­le­ri Mann­he­im´­lı bir fir­ma sahi­bi a­ra­cı­lı­ğıy­la Hit­ler’in yar­dım­cı­sı Ru­dolf Hess’e u­laş­tı­rı­yor­du. Eko­no­mi ya­zı­la­rı­nın di­ğer bir a­bo­ne­si de RSHA (U­lu­sal Gü­venlik Merkez Da­i­re­si)’da Dış Ül­ke İs­tih­ba­rat Şe­fi o­la­rak ça­lı­şan Wal­ter Schellen­berg ta­ra­fın­dan “İ­de­o­lo­jik İs­tih­ba­rat” yap­mak­la görevlendirilen Dr.He­in­rich Fe­sel’di. Söz ko­nu­su bö­lü­mün a­raş­tır­ma ko­nu­la­rı a­ra­sın­da ay­nı za­man­da far­ma­son­lar, o­kül­tizm, giz­li bilimler ve ya­ban­cı kült­ler de bu­lu­nu­yor­du.

Krafft 1939’da yaz ay­la­rı­nı ge­çir­di­ği Schwarz­wal­dur­berg’de Al­man po­li­ti­ka­sı­nın he­def­le­riy­le uz­la­şa­bi­le­ce­ği­ni his­se­de­rek Al­man­ya’da kal­ma­ya ka­rar ve­rdi. II.Dün­ya Sa­va­şı baş­la­dık­tan bir­kaç gün son­ra Dr.Fe­sel’den ken­di­si­ne RSHA’da bir iş bul­ma­sını istedi.Fe­sel’in şe­fi onay verince, Krafft 500 Re­ich­mark ay­lık­la as­tro­lo­jik tahminler ge­liş­ti­rip, ra­por ha­zır­la­mak­la gö­rev­len­di­ri­ldi. Bir­kaç haf­ta sonra, Krafft’dan öv­güy­le söz e­dil­iyordu. Ve 2 Ka­sım 1939’da Dr.Fe­sel’e gönder­di­ği bildiride 7-10 Ka­sım ta­rih­le­ri a­ra­sın­da Hit­ler’in ma­ruz ka­la­bi­le­ce­ği muh­te­mel bir su­i­kast gi­ri­şi­mi ko­nu­sun­da u­ya­rı­da bulundu.

KRAFFT HIT­LER’E SU­İ­KAST Gİ­Rİ­Şİ­Mİ­Nİ TAH­MİN E­Dİ­YOR

Fe­sel bil­gi­yi e­lin­de tu­ttu çün­kü Hit­ler’in ya­şa­mı ü­ze­ri­ne ya­pı­lan astro­lo­jik varsayımlar, Na­zi hi­ye­rar­şi­sin­de mut­lak bir tabuydu ve zaman geçer. Mü­nih’de 8 Ka­sım 1939 ak­şa­mı Hit­ler bir ko­nuş­ma yap­mak­ta­dır ko­nuş­ma bit­imin­de Hit­ler ve bir­kaç par­ti ön­de ­ge­le­ni der­hal sa­lo­nu terk e­der­ler. Bir­kaç da­ki­ka son­ra müt­hiş bir pat­la­ma du­yu­lur, Hit­ler’in ko­nuş­ma­sı­nı yap­tı­ğı kür­sü­nün he­men arkasında sak­lı du­ran bir bom­ba pat­la­mış, 7 ki­şi­nin ö­lü­müne ve 36 kişi­nin yara­lan­ma­sı­na ne­den ol­muş­tur. Er­te­si gün o­lay ga­ze­te­le­re aks ettiğiış , 7 ki­şi­nin ö­lü­mü ve 36 ki­şi­nin ya­ra­lan­ma­sı­na ne­den olmuştur. Er­te­si gün o­lay ga­ze­te­le­rde yayınlandığında, Krafft Ru­dolf Hess a­dı­na Al­man Şan­söl­ye­si’ne bir sü­re ön­ce gön­der­miş ol­du­ğu bildirinin varlığını ve doğ­ru­lu­ğu­nu ha­tır­la­tan bir tel­graf çe­ker ve Fesel bir gün sonra a­mir­le­ri ta­ra­fın­dan çağ­rı­la­rak Krafft’ın mektubu­nu gös­termesi istenir. Öy­le sa­nı­lı­yor ki, Hit­ler muh­tı­ra­yı daha ilk gün­den o­ku­muş­ veya haberdar olmuştur.

Fa­kat tüm bu o­lan­lar sa­nı­la­nın ak­si­ne Krafft’ı zor du­rum­da bırak­mış­tır. Ges­ta­po ta­ra­fın­dan tu­tuk­la­nan Krafft’ın su­i­kast girişimin­de sır or­ta­ğı ol­du­ğu sa­nıl­mak­ta­dır. An­cak o­lay­dan bir­kaç gün son­ra Giz­li Po­lis Ör­gü­tü ta­ra­fın­dan ya­ka­la­nan Ge­org Elser’in bom­ba­yı koy­du­ğu an­la­şı­lın­ca, Krafft ak­lanırve sonra ar­tık en yük­sek Na­zi çev­re­le­rin­ce ka­bul gör­mek­te­dir. Ber­lin’de ve­ri­len par­ti­ler­de Po­lon­ya Baş Va­li­si Dr.Hans Frank, Al­man İş­çi Cep­he­si li­de­ri Dr.Ro­bert Ley gi­bi ö­nem­li ki­şi­ler­le ta­nı­şır. Bu sı­ra­da Dr.Jo­seph Go­eb­bels’ten Nos­tra­da­mus’u sa­vaş pro­po­gan­da­sı i­çin kullanma i­şi­ni a­lır. Öte yandan Krafft dış ül­ke­ler­le bağ­lan­tı­sı­nı sağ­la­yan RSHA i­çin de çalışma­la­rı­na de­vam et­mek­te­dir. Herşey iyi giderken, felaket aniden gelir ve Kraftt nedense bunu tahmin edememiştir, ya da..?

Kendi sonundan kaçamadı..

Hitler´in sağ kolu Ru­dolf Hess’in 1941’de İn­gil­te­re’ye kaç­ma­sı, Krafft’ın Ber­lin’de­ki et­ki­si­nin so­nu olur. Hit­ler’in, yar­dım­cı­sı tarafından ma­ruz kal­dı­ğı bu “i­ha­net”in a­sıl suç­lu­su, SS li­de­ri Heinrich Himm­ler ta­ra­fın­dan a­çık­la­nır: Neden bellidir, Ru­dolf Hess’in as­tro­lo­ji­ye olan i­nan­cı. Bu­nun ü­ze­ri­ne ül­ke ça­pın­da bir o­pe­ras­yon­la tüm ka­hin ve as­tro­log­lar tu­tuk­la­nırlar ve mül­ki­yet­le­ri­ne el ko­nur. Ya­ka­la­na­n­lar a­ra­sın­da Krafft´da var­dır. Ka­rı­sı­nın Dr.Frank ve Dr.Ley’e yap­tı­ğı tüm baş­vu­ru­la­ra rağ­men Krafft da di­ğer astrologlar­la bir­lik­te O­ra­ni­en­burg Top­la­ma Kam­pı’na gön­de­ri­lir.

Bir yıl son­ra Krafft’ın tu­tuk­lu­lu­ğu sü­rer­ken, Go­eb­bels Krafft’tan yar­dım is­ter. Krafft, meslekdaşı Gor­ner’le bir­lik­te Berlin’de­ki Pro­po­gan­da Ba­kan­lı­ğı’nın yan bi­na­sı­na yer­leş­ti­ri­lir. Kendi­le­rin­den müt­te­fik ge­ne­ral­le­ri­nin ho­ros­kop­la­rı­nın ha­zır­lan­ma­sı is­ten­mek­te­dir.Krafft ar­tık ka­rı­sı­nı gö­re­bil­me­yi um­mak­ta­dır. Ama kısa bir zaman sonra yine kampa geri yollanır. Di­ğer yan­dan karısının Krafft’ın ser­best bı­ra­kıl­ma­sı­na yö­ne­lik tüm çabala­rı sonuç­suz ka­lır. Ve sağ­lık du­ru­mu i­yi­ce bo­zu­lan kocası hakkın­da 13 Ni­san 1945’te son ha­be­ri a­lır. Krafft 8 O­cak’ta Oranienburg Top­la­ma Kam­pı’ndan Buc­hen­wald Top­la­ma Kam­pı’na nak­le­dil­di­ği sı­ra­da ölmüş­tür.

WIL­HELM THE­O­DOR WULFF : HIMM­LER’İN AS­TRO­LO­ĞU

Ham­burg­lu Wil­helm The­oor Wulff “Hess O­pe­ras­yo­nu” sı­ra­sın­da tutuk­la­nan bir­çok as­tro­log­tan bi­riy­di. Wulff’un ka­de­ri Krafft ve mes­tek­laş­la­rı­nın­kin­den da­ha fark­lı ol­muş­tur. Bu­nun ne­de­ni Wulff’un, iş­ve­re­ni fab­ri­ka­tör Zim­mer­mann a­ra­cı­lı­ğıy­la Fe­lix Kers­ten’la tanışma­sı­dır. Kers­ten, SS liderine ki­şi­sel ya­kın­lı­ğı ile tanınan özel ma­sö­rüy­dü. Wulff’un hi­ka­ye­si as­len Krafft’ın yıl­dı­zı­nın Na­zi çevrele­rin­de sön­dü­ğü sı­ra­da baş­lar. Wulff da, Krafft gibi da­ha i­şin ba­şın­da a­mir­le­ri­nin il­ti­fat­la­rıy­la o­nur­lan­dı­rı­lır. Göz­den düş­mek ar­tık o­nun i­çin de top­la­ma kam­pı­na gön­de­ril­mek an­la­mı­na ge­le­cek­tir.

Wullf’un iş ya­şa­mı ar­tık Krafft’ın O­ra­ni­en­burg Top­la­ma Kampı’na gi­di­şi­ne ka­dar ben­zer­dir. Giz­li gö­rev o­la­rak ho­ros­kop­lar ha­zır­lar. 28 Tem­muz 1943’de Ges­ta­po ta­ra­fın­dan aniden Ber­lin’e geti­ri­lir. Ken­di­si­ne SS Grup Li­de­ri Art­hur Ne­be ta­ra­fın­dan ba­zı açıkla­ma­lar ya­pı­lır; Po­li­tik kar­şıt güç­ler ta­ra­fın­dan ka­çı­rı­lan İ­tal­yan fa­şist li­der Be­ni­to Mus­so­li­ni’nin han­gi yol­la o­lur­sa ol­sun bu­lun­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

HIMM­LER AS­TRO­LO­Jİ­YE GÜ­VE­Nİ­YOR Wulff Hint As­tro­lo­ji­si’ni kul­la­na­rak, Mus­so­li­ni’nin bu­lun­du­ğu ye­rin Ro­ma’nın 75 km gü­ney­do­ğu­su ol­du­ğu­nu sap­tar. Da­ha son­ra Mussolini’nin i­zi bu­lun­du­ğun­du, tu­tul­du­ğu ye­rin Wulff’un he­sap­la­mış ol­du­ğu ko­or­di­nat­lar­da, Ro­ma’nın gü­ney­do­ğu­sun­da­ki Pon­za A­da­sı oldu­ğu an­la­şıl­ır. Wulff bu ba­şa­rı­sıy­la Na­zi yö­ne­ti­mi­nin gü­ve­ni­ni kaza­nır ve bir­kaç ay son­ra da Ca­su­su­luk Sa­vun­ma Bi­ri­mi Yö­ne­ti­ci­si ve RSHA 6.Bö­lüm Şe­fi Wal­ter Schel­len­berg’e tak­dim e­di­lir. Schellenberg ken­di­sin­den Hit­ler’in geleceği ve sa­va­şın so­nu­cu üzerine bi­gi is­ter. Wulff Nep­tün’ün güç­lü ko­nu­mu ve Hit­ler’in horosko­bun­da­ki di­ğer yı­dız­lar­la u­yum­suz i­liş­ki­le­ri­ne dik­kat çe­ke­rek, ABD ve SSCB’nin Mun­dane As­tro­lo­ji­si’nde­ki o­lum­lu yıl­dız yönelimlerini vur­gu­lar. (Mundane; Ülkelerin jeo-politik gelecekleri üzerinde çalışılan özel bir astroloji türüdür.) Schel­len­berg sonuçtan çok et­ki­le­nir ve Himm­ler’e ve­ril­mek ü­ze­re bir ra­por ha­zır­la­ma­sı­nı is­ter.

AS­TRO­LO­Jİ : İK­Tİ­DAR SA­HİP­LE­Rİ­NİN AY­RI­CA­LI­ĞI

Ra­po­ru, bir­kaç haf­ta sonraki Wulff - Himm­ler bu­luş­ma­sı iz­ler. Ne ya­zık ki bu ve bu­nu iz­le­yen di­ğer bu­luş­ma­lar ü­ze­ri­ne yapılan açıklama­lar Wulff’un­ki­ler­le sı­nır­lı­dır. A­çık­la­ma­lar Wulff´un “Zod­yak ve Ga­ma­lı Haç“ ad­lı o­to­bi­yog­ra­fi­sin­de geç­mek­te­dir. Bu kay­na­ğa göre Himm­ler şun­la­rı söy­le­miş­tir: “Sı­kı bir as­tro­log ya­sa­ğı­na ihtiyacı­mız var. Kim ye­ni dü­ze­ni ih­lal e­der­se bil­me­li­dir ki, e­le geçiril­di­ği tak­tir­de sa­vaş so­nu­na ka­dar top­la­ma kamp­la­rın­da tutula­cak­tır. Bi­zim dı­şı­mız­da kim­se­nin as­tro­lo­jiy­le il­gi­len­me­si­ne i­zin ve­re­me­yiz. Nas­yo­nal sos­ya­list dev­let­te as­tro­lo­ji ki­şi­sel bir ayrıcalık­tır ve kit­le­ler i­çin uy­gun de­ğil­dir.”

Wulff’un Himm­ler’le gö­rüş­me­si­nin bütünü ve sonuçları bilinmiyor. Bu­nun­la be­ra­ber Wulff’un il­ginç o­to­bi­yog­ra­fi­si Al­man tari­hin­de­ki gi­zem­li bir o­la­ya ye­ni bir ı­şık tut­mak­ta­dır. Bu­gün tarihçi­ler i­çin ha­la bir bil­me­ce o­lan bu o­lay 20 Tem­muz 1944’de­ki Hit­ler’e yapılan su­i­kast gi­ri­şi­mi­dir. Wulff’un ra­po­run­dan anlaşıldığına gö­re Himm­ler su­i­kast­ten ha­ber­dar­dı, fa­kat her­han­gi bir gi­ri­şim­de bu­lun­ma­dı. Ay­rı­ca Wulff’un ho­ros­ko­bu a­ra­cı­lı­ğıy­la III.Reich’ın ve ordunun ü­mit­siz du­ru­mu­nu da bi­li­yor­du. Himm­ler suikast gi­ri­şi­mi son­ra­sı dok­tor mü­da­ha­le­si ge­rek­ti­ren bir si­nir bozuk­lu­ğu ge­çir­di. Bu sı­ra­da Wulff’tan sü­rek­li o­la­rak ho­ros­ko­bu ve ge­le­cek­le il­gi­li ön­gö­rü­le­ri ü­ze­ri­ne bil­gi is­ti­yor­du. Öte yan­dan savaşın so­nu­na doğ­ru Kal­ten­brun­ner ve Mar­tin Bor­mann Himm­ler’e kar­şı gide­rek in­saf­sız­la­şan en­tri­ka­lar çe­vir­mek­tey­di­ler. Himm­ler, Hit­ler’i devredışı bırakması ve Ba­tı­lı güç­ler­le tek ta­raf­lı bir ba­rış imzalanma­sı i­çin ar­tık bir­çok yön­den sı­kış­tı­rıl­maktaydı. Fa­kat herhan­gi bir ey­lem yapamadı. Kor­ku­nun ge­tir­di­ği pa­nik i­çin­de sürek­li o­la­rak gün­lük ve haf­ta­lık ho­ros­kop­lar ha­zır­la­ttı. U­mu­du­nu ge­le­ce­ği­ni um­du­ğu bir mu­ci­ze­ye bağ­la­mış­tı. Oy­sa­, ken­di­si­nin ve Führer’in ka­de­ri ar­tık bel­li­ydi .

AS­TRO­LOG­LAR SUÇ­LU MUY­DU ?

Öy­kü­nün so­nu bi­lin­di­ği gi­bi­dir : As­tro­­lo­ji bi­le tüm za­man­la­rın en büyük ca­ni­le­rin­den ö­lüm­den kur­ta­ra­ma­mış­tır. Öte yan­dan yanıtlanma­yan so­ru­lar var: Hiz­met­le­ri­ni fa­şi­zan ve in­san­la­rı hi­çe sa­yan bir re­ji­min kul­la­nı­mı­na su­nan as­tro­log­la­rın bu tav­rı ah­la­ki ka­bul e­di­le­bilr mi? Ya da top­la­ma kamp­la­rı­na gön­de­ril­me­le­ri­ni engel­le­mek i­çin bu hiz­met­le­ri ye­ri­ne ge­ti­ren ki­şi­le­ri mah­kum et­mek ge­re­kir mi ?

 

AS­TRO­LO­Jİ HALKIN RU­HU­NU ZE­HİR­LER

Yeni yorum gönder

CAPTCHA
Bu soru sayfayı dolduranın bir otomatik program olmaması için düzenlenmiştir.
16 + 0 =
Sorunun cevabini yazin. Orn: 1+3 icin 4 yazin